Juris Studerandes Riksorganisation

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.


Dess styrelse är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen.


Styrelsen består av ordförande och två ledamöter från respektive Juridiska Förening, således består styrelsen av tolv ledamöter och ordförande. Ledamöterna fördelas mellan Juridiska föreningen och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.


Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans.


Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna.

FRÅGOR

Vid frågor gällande JFK:s samarbete med JURO kontakta ordförande på ordforande@jfkarlstad.se