Hedersmedlemmar

2024

Wilma Granbom

2024

Frida Paulsen

Wilma har under sin studietid engagerat sig i Juridiska föreningen som sekreterare verksamhetsåret 21/22 och vice ordförande verksamhetsåret 22/23. Under sin tid i styrelsen, framförallt under verksamhetsåret 22/23, har Wilma varit drivande i arbetet med att revidera föreningens stadgar och utforma dem till det bättre. Wilma har således varit en avgörande roll i att föreningen struktur vad gäller verksamhetsår och räkenskapsår nu ser ut som den gör.


Därutöver har Wilma också engagerat sig i Juris Studerandes Riksorganisation (JURO) som vice ordförande under 2023. Genom detta goda arbete har Wilma satt Karlstad på kartan och bidragit till föreningens representation. Vidare var Wilma, tillsammans med representanter från JF Umeå och JF Örebro, drivande i arbetet med Karlstad, Umeå och Örebro skulle inkluderas i Vinges årliga uppsatsstipendium som sedan tidigare endast omfattade de fyra äldsta juristprogrammen. Idag är Karlstads inkludering ett faktum och för detta är styrelsen mycket stolta över Wilma.


Genom Wilmas driv och engagemang under sin studietid anser styrelsen att Wilma Granbom gjort betydande insatser för föreningen och ämnet för juridik och uppfyller således kraven för att utses till hedersmedlem enligt 2 kap. 4 § i föreningens stadgar.

År 2011 studerade Frida rättsvetenskapsprogrammet vid Karlstads universitet och i samband med detta beslutade hon att grunda Juridiska föreningen i Karlstad. Frida var den som startade upp föreningen, gav den dess namn samt valde att varselbyxorna skulle bli juridikstudenternas kännetecken. I och med grundandet blev hon också Juridiska föreningens första ordförande någonsin.


Fridas arbete med att starta föreningen och driva den framåt under sin studietid är anledningen till att vi idag har en etablerad och välfungerande förening. När juristprogrammet startades i Karlstad 2017 fanns det en given förening för juriststudenter att engagera sig i och idag är JFK en självklar del i juriststudenternas liv.


Genom sitt arbete med att grunda Juridiska föreningen och i egenskap av att ha varit JFK:s första ordförande någonsin anser styrelsen att Frida Paulsen gjort betydande insatser för föreningen och uppfyller således kraven för att utses till hedersmedlem enligt 2 kap. 4 § i föreningens stadgar.

2023

Hilda Ivarsson

2023

Tova Edwinson

2022

Beatrice Tollerup

2022

Martin Biörklund

Hilda har under sin studietid på Karlstads universitet engagerat sig i Juridiska föreningen som utbildningsansvarig verksamhetsåret 19/20 och ordförande verksamhetsåret 20/21. Därefter har Hilda också engagerat sig i Jurist studerandes riksorganisation (JURO) som ordförande under 2021. Genom detta arbete har hon sett till att sätta Karlstads juristprogram på kartan.


Hilda var under våren 2022 drivande i temadagen. Människan bakom framgången på Karlstads universitet där frågan om psykisk ohälsa lyftes. Därutöver var Hilda även engagerad i frågan om psykisk ohälsa inom juristprogrammet och utformade 2019 en enkät som föreningens medlemmar fick svara på som sedan presenterades för juridiska fakulteten. Enkäten diskuteras även i ett poddavsnitt av JFK:s egna podd.


Genom hennes hårda arbete och engagemang anser styrelsen att Hilda Ivarsson gjort betydande insatser för föreningen och ämnet för juridik och uppfyller kraven för att utses till hedersmedlem enligt 2 kap. 4 § JFK:s stadgar.

Tova har under sin studietid engagerat sig i Juridiska föreningen som ledamot i styrelsen verksamhetsåret 21/22. Under denna tid var Tova drivande i frågan om psykisk ohälsa och anordnade en insamling till förmån för juriststudenten Maria som under 2021 avled i suicid. Insamlingen drog in 37 600 kr. Under sin tid i styrelsen bidrog Tova även med ovärderliga synpunkter och nya infallsvinklar som skapade mer nyanserade diskussioner.


Tova deltog tillsammans med Isa Movitz i 2022 års upplaga av Svenska juridiska mästerskapen (SJM) där de tillsammans vann och utnämndes svenska mästare i juridik. Karlstad utnämndes därigenom till bästa lärosäte i tävlingen. Vinsten är ett kvitto på kvalitet för såväl lärare vid ämnet juridik som för studenterna på juristprogrammet och tillsammans med Isa har Tova verkligen satt Karlstads juristprogram på kartan.


I och med dessa bedrifter anser styrelsen att Tova Edwinson gjort betydande insatser för föreningen och ämnet juridik vid Karlstads universitet och uppfyller kraven för att utses till hedersmedlem enligt 2 kap. 4 § JFK:s stadgar

Beatrice har haft en banbrytande roll i att etablera juristprogrammet vid Karlstads universitet som en betydande aktör. Genom att initiera och organisera Karlstads universitets första arbetsmarknadsmässa för juriststudenter, nu känd som JIF-dagen (Juristen i Fokus), har hon gjort en oerhört viktig insats. Hennes ledarskap och engagemang var avgörande för att evenemanget skulle bli en framgång och för att ge studenterna möjligheten att knyta kontakter och utforska framtida karriärmöjligheter. Beatrice har också varit en drivande kraft bakom arbetet med att etablera samarbetspartners för juristprogrammet. Genom att bygga och underhålla dessa partnerskap har hon skapat möjligheter för studenterna att engagera sig i praktik, uppsasarbete och andra relevanta aktiviteter. 


Hennes dedikerade arbete under sina två år som arbetsmarknadsansvarig har haft en betydande inverkan på utbildningens kvalitet och studenternas framtid. Beatrice insatser bidrog till att hon förtjänstfullt vann samverkanspriset år 2020.


Styrelsen anser i och med dessa bedrifter att Beatrice Tollerup gjort betydande insatser för föreningen och ämnet juridik vid Karlstads universitet och uppfyller kraven för att utses till hedersmedlem enligt 2 kap. 4 § JFK:s stadgar

Martin har, under sin treåriga tid i styrelsen, visat en enastående nivå av engagemang och kompetens. Genom att inneha rollerna som ordförande, sekreterare och ledamot har han varit en centralfigur i föreningens utveckling. Hans bidrag har sträckt sig över olika områden, inklusive utformning av propositioner, genomförande av stadgeändringar och rådgivning baserad på sin omfattande erfarenhet.


Martins insatser har varit särskilt framträdande när det gäller att utforma och revidera stadgarna, vilket har varit avgörande för föreningens struktur och verksamhet. Genom hans dedikation och ihärdiga arbete har föreningen kunnat anpassa sig och växa i takt med förändringar och behov. Martin har varit en pålitlig ledare och en källa till inspiration för både styrelsekollegor och föreningsmedlemmar. 


Genom hans hårda arbete och engagemang anser styrelsen att Martin Biörklund gjort betydande insatser för föreningen och ämnet för juridik och uppfyller kraven för att utses till hedersmedlem enligt 2 kap. 4 § JFK:s stadgar.