Stadgar


FÖR JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

Antagna den 26 februari 2019.

Ändrade vid extra föreningsstämma den 23 september 2020, årstämma 4 mars 2021 samt extra föreningstämma den 28 augusti 2021.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Juridiska föreningen i Karlstad (JFK), härefter benämnd föreningen, är en ideell förening för juridikstudenter vid Karlstads universitet. Den har till syfte att tillvarata juridikstudenters intresse, verka för hög kvalitet i utbildningen och en trivsam studietid samt i övrigt stärka juridiken som akademiskt ämne.


Syftet uppfylls genom att bedriva utbildningsbevakning samt anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök, aktiviteter som skapar kontakt med arbetslivet, introduktion för nya studenter och sociala evenemang för föreningens medlemmar.


2 § Föreningen vilar på demokratisk grund samt är partipolitiskt och religiöst obunden. I föreningens verksamhet ska jämställdhet och icke-diskriminering eftersträvas. 


3 § Föreningsstämman är föreningens högsta organ, därefter kommer styrelsen. All beslutandemakt som föreningsstämman inte har valt att ta i anspråk tillfaller styrelsen.


4 § Föreningen står under överinseende av inspektor.


5 § Styrelsen har sitt säte i Karlstad.

 

2 kap. Medlemmar

1 § I föreningen finns ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och stödmedlemmar. Endast fysiska personer kan erhålla medlemskap i föreningen.


Styrelsen äger rätt att neka en ansökan om medlemskap i föreningen av en person om denne under studietiden har uppträtt på sådant sätt som avses gällande uteslutning i 2 kap. 9 §

 

2 § Styrelsen ska föra ett medlemsregister med de uppgifter som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot medlemmarna.

 

3 § Ordinarie medlem är juridikstudent vid Karlstads universitet som erlagt av föreningsstämman fastställd medlemsavgift.

 

4 § Till hedersmedlem kan utses en person som har gjort betydande insatser för föreningen eller för ämnet juridik vid Karlstads universitet. Hedersmedlem utses på livstid av föreningsstämman på förslag av styrelsen.

 

5 § Stödmedlem är annan person än som avses i 3–4 §§ som erlagt av föreningsstämman fastställd medlemsavgift. Stödmedlem ska godkännas av styrelsen.

 

6 § Medlem ska följa dessa stadgar samt övriga av föreningsstämman och styrelsen beslutade riktlinjer.

 

Medlemsavgift

7 § Medlemsavgift för ordinarie medlem kan erläggas med ett högre belopp för hela studietiden, eller med ett lägre belopp per termin. Avgifternas storlek fastställs av föreningsstämman.

 

Stödmedlem erlägger medlemsavgift per termin. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.

 

Utträde

8 § Ordinarie medlem, stödmedlem eller hedersmedlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

 

Uteslutning och avstängning

9 § Medlem kan uteslutas om denne under studietiden:

 1. bryter mot dessa stadgar eller likabehandlingspolicyn,
 2. skadar föreningens syfte eller dess medlemmar,
 3. på annat sätt missköter sig grovt vid aktiviteter anordnade av föreningen eller universitetsanknutna aktiviteter,
 4. handlar på ett sätt som kan befaras allvarligt skada föreningens anseende, eller
 5. i övrigt uppträder på ett synnerligen stötande sätt.


Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med tre fjärdedelars majoritet av dess samtliga ledamöter.


Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och uteslutning ska motiveras skriftligen.


Med universitetsanknutna aktiviteter i första stycket avses exempelvis universitetets, kårens eller andra föreningars aktiviteter där medlemmar i flera föreningar normalt deltar.


 

10 § Medlem kan stängas av från hela eller delar av föreningens verksamhet om denne under studietiden:

 1. bryter mot dessa stadgar eller likabehandlingspolicyn,
 2. skadar föreningens syfte eller dess medlemmar,
 3. på annat sätt missköter sig vid aktiviteter anordnade av föreningen eller universitetsanknutna aktiviteter,
 4. handlar på ett sätt som kan befaras skada föreningens anseende, eller
 5. i övrigt uppträder på ett stötande sätt.


Universitetsanknutna aktiviteter definieras i 2 kap. 9 § fjärde stycket. Beslut om avstängning fattas av styrelsen med tre fjärdedelars majoritet av dess samtliga ledamöter.


Beslut enligt första stycket gäller antingen för en begränsad tid eller, vid allvarligare överträdelser, tills vidare i väntan på att frågan om uteslutning kan prövas, dock längst två månader från dagen för styrelsens beslut.

 

11 § Medlem som uteslutits enligt 9 § kan begära att styrelsens beslut underställs inspektor för prövning. Sådan begäran ska göras skriftligen inom sju dagar från dagen för styrelsens beslut. Inspektor ska fastställa styrelsens beslut, upphäva beslutet eller återförvisa ärendet till styrelsen för förnyad handläggning.

 

3 kap. Föreningsstämma

1 § Medlemmarnas rätt att fatta beslut om föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman, vilken är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma kan vara årsstämma eller extra föreningsstämma. Föreningsstämma ska hållas i Karlstad.

 

2 § Ordinarie medlem har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt vid föreningsstämma. Rösträtten utövas genom personlig närvaro vid stämman. Hedersmedlem har närvarorätt och yttranderätt. Stödmedlem har närvarorätt.

 

Kallelse

3 § Föreningsstämman sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse ska vara skriftlig och anslås på föreningens anslagstavla och webbplats. Den ska innehålla uppgift om dag, tid och plats för stämman samt förslag till föredragningslista.

 

Kallelse till årsstämma ska anslås senast 21 dagar före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska anslås senast sju dagar före stämman.

 

3 a § Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, revisorns berättelse, övriga förslag från styrelsen samt motioner jämte styrelsens yttranden ska hållas tillgängliga för föreningens medlemmar senast sju dagar före årsstämman.

 

Årsstämma

4 § Årsstämma ska hållas årligen senast den 30 april.

 

5 § Vid årsstämma ska behandlas

 1. stämmans öppnande,
 2. val av ordförande vid stämman,
 3. val av sekreterare vid stämman,
 4. val av två justerare, tillika rösträknare,
 5. fastställande av föredragningslistan,
 6. fastställande av röstlängd,
 7. frågan om stämmans behöriga sammankallande,
 8. förslag från styrelsen (propositioner),
 9. övriga inkomna förslag (motioner),
 10. fastställande av medlemsavgift,
 11. framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut,
 12. framläggande av revisionsberättelse,
 13. fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdispositioner,
 14. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
 15. val av ordförande,
 16. val av vice ordförande,
 17. val av kassör,
 18. val av sekreterare,
 19. val av evenemangsansvarig,
 20. val av arbetsmarknadsansvarig,
 21. val av utbildningsansvarig,
 22. val av idrottsansvarig,
 23. val av informationsansvarig,
 24. val av ytterligare tre styrelseledamöter,
 25. val av valberedning och sammankallande i denna,
 26. val av revisor jämte ersättare,
 27. övriga frågor, samt
 28. stämmans avslutande.

 

Extra föreningsstämma

6 § Extra föreningsstämma ska hållas när så beslutas av styrelsen.

 

7 § När det skriftligen begärs av inspektor, revisorn eller minst 25 medlemmar ska styrelsen så snart som möjligt utfärda kallelse till extra föreningsstämma. Den som begär att stämman sammankallas ska ange vilket eller vilka ärenden som ska behandlas vid stämman.

 

8 § Extra föreningsstämma får endast fatta beslut i ärende som angetts i kallelsen till stämman.

 

Väckande av förslag

9 § Ordinarie medlem får väcka ärende vid årsstämman genom skriftlig motion som lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före stämman. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionen.

 

Valberedning och personval

10 § Vid föreningsstämman förekommande val bereds av en valberedning, utsedd vid närmast föregående årsstämma. Valberedningen består av högst fyra ledamöter, varav en sammankallande. Valbar till valberedningen är varje ordinarie medlem i föreningen. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara styrelseledamot eller revisor.

 

11 § Valberedningen ska före årsstämman, eller extra föreningsstämma vid vilken val av styrelseledamöter ska förrättas, utlysa valen och begära in nomineringar från föreningens ordinarie medlemmar.

 

12 § På grundval av inkomna nomineringar, eventuella intervjuer med kandidaterna och de övriga upplysningar valberedningen finner nödvändiga att inhämta, ska valberedningen lämna förslag till föreningsstämman på styrelse och revisor.

 

13 § Valberedningens förslag ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast sju dagar före årsstämman.

 

Beslut och protokoll

14 § Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet, om inget annat anges i dessa stadgar.

 

15 § Föreligger skilda förslag till beslut som inte kan sammanjämkas, fattar stämman beslut genom votering.

 

Styrelsens förslag utgör huvudproposition. Föreligger fler än ett förslag utöver styrelsens, tar stämman i en förberedande omröstning ställning till vilket förslag som i huvudvoteringen ska utgöra motförslag till styrelsens (kontrapropositionsvotering).

 

Votering sker öppet utom vid personval, då votering ska ske med slutna valsedlar.

 

16 § Vid lika röstetal har stämmoordföranden utslagsröst. Vid personval ska dock lotten avgöra.

 

17 § Beslut får inte fattas under punkten övriga frågor på föredragningslistan.

 

18 § Vid föreningsstämma ska protokoll föras. I protokollet antecknas samtliga förslag och de beslut stämman fattat. Protokollet undertecknas av den som varit protokollförare och justeras av stämmans ordförande och ytterligare två personer som stämman utser.

 

19 § Röstberättigad har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet (reservation). Reservation ska anmälas till stämmoordföranden före stämmans avlutande.

 

Klander av beslut vid föreningsstämma

20 § Ordinarie medlem som anser att beslut vid föreningsstämma strider mot svensk lag eller dessa stadgar får skriftligen hos styrelsen föra klandertalan mot beslutet inom sju dagar från stämmans avslutande. Detsamma gäller om medlem anser att beslutet tillkommit på ett sätt som strider mot stadgarna eller om det annars är oförenligt med god föreningssed.

 

21 § Styrelsen ska avgöra ett ärende om klandertalan inom fjorton dagar. Finner styrelsen att talan är välgrundad, ska stämmans beslut upphävas. Om det behövs ska styrelsen samtidigt kalla medlemmarna till extra föreningsstämma för förnyat beslut i ärendet.

 

22 § På skriftlig begäran av den som fört klandertalan ska styrelsens beslut underställas inspektor för prövning. Sådan begäran ska göras skriftligen hos styrelsen inom sju dagar från dagen för styrelsens beslut.

 

Styrelsen ska skyndsamt överlämna ärendet till inspektor, som ska fastställa styrelsens beslut, upphäva beslutet eller återförvisa ärendet till styrelsen för förnyad handläggning.

 

4 kap. Styrelsen

1 § Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av dess tillgångar.

 

Styrelsen ska bevaka föreningens rätt och se till att ingångna avtal fullföljs, bereda ärenden inför beslut på föreningsstämman, verkställa föreningsstämmans beslut handha föreningens korrespondens och arkiv samt i övrigt sköta angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och övriga beslutade riktlinjer.

 

2 § Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar inför denna. Dock får styrelsen i de fall som sägs i 4 § andra stycket utse vissa styrelseledamöter.

 

3 § Styrelsen utgörs av högst tolv ledamöter. Dessa är ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, evenemangsansvarig, arbetsmarknadsansvarig, utbildningsansvarig, idrottsansvarig, informationsansvarig samt det ytterligare antal ledamöter årsstämman beslutar, högst tre.

 

4 § Styrelsen ska alltid bestå av åtminstone ordförande och kassör. Blir något av dessa uppdrag vakant, ska styrelsen så snart som möjligt kalla till extra föreningsstämma där val av ny ledamot förrättas, om inte årsstämma ska hållas inom 30 dagar. Om uppdraget inte tillsätts på extrastämman ska styrelsen upprepa proceduren tills dess att uppdraget är tillsatt eller att årsstämman ska hållas inom 30 dagar.

 

Blir något annat uppdrag i styrelsen än vad som sägs i första stycket vakant, får styrelsen välja en ny ledamot till uppdraget eller kalla till extra föreningsstämma där valet förrättas.

 

5 § Styrelsens mandatperiod sträcker sig mellan två årsstämmor. Har styrelseledamöter valts på extra föreningsstämma eller av styrelsen, sträcker sig mandatperioden för dessa ledamöter till nästa årsstämma.

 

6 § Varje ordinarie medlem i föreningen är valbar till styrelsen.

 

7 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förhinder för denne, vice ordförande. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per termin. Om hälften av styrelsens ledamöter begär det, ska ordförande eller vice ordförande kalla styrelsen till sammanträde.

 

8 § Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot som deltar i sammanträdet på distans anses som närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande, om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I ärende som gäller personval ska dock lotten avgöra.

 

9 § Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. I protokollet antecknas samtliga förslag och de beslut styrelsen fattat. Protokollet undertecknas av den som varit protokollförare och justeras av ordföranden och ytterligare två ledamöter som styrelsen utser.

 

Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet (reservation). Reservation ska anmälas före sammanträdets avlutande.

 

10 § Styrelseledamot som vill avgå från uppdraget i förtid ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

 

11 § Beslutanderätten i ärenden som inte är av principiell betydelse får, i den utsträckning styrelsen bestämmer, delegeras till en styrelseledamot eller till ett utskott.

12 § Om det framstår som sannolikt att styrelseledamot har begått en handling, som om den skulle visa sig vara sann ger anledning att ifrågasätta föreningsstämmans förtroende för personen, så kan denne stängas av tillfälligt under utredningstiden för den aktuella händelsen.

 

5 kap. Inspektor

1 § Föreningen och dess verksamhet står under inspektors överinseende. Inspektor förmedlar kontakter och bidrar till samverkan mellan föreningen och ämnet juridik vid Karlstads universitet.

 

2 § Till inspektor utses en kunnig, erfaren och allmänt aktad person som är juris doktor och verksam vid Karlstads universitet.

 

3 § Inspektor väljs av föreningsstämman på förslag av styrelsen för en period av tre år.

 

6 kap. Utskott

1 § Styrelsen inrättar de utskott som behövs för föreningens verksamhet samt utser och entledigar ledamöter i dessa. Ett utskott består av en av styrelsens ledamöter som sammankallande samt det ytterligare antal ledamöter styrelsen bestämmer. Varje ordinarie medlem i föreningen är valbar till ledamot i utskotten.

 

2 § Ett utskott ska av styrelsen ges ett avgränsat ansvarsområde. Om det behövs får styrelsen besluta om särskilda direktiv för utskottens verksamhet.

 

3 § Om det framstår som sannolikt att ledamot i utskott har begått en handling, som om den skulle visa sig vara sann ger anledning att ifrågasätta styrelsens förtroende för personen, så kan denne stängas av tillfälligt under utredningstiden för den aktuella handlingen.

 

7 kap. Ekonomi

1 § Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

 

2 § Styrelsen ska årligen upprätta en budget för det kommande räkenskapsåret.

 

3 § Styrelsen utser två firmatecknare som var och en för sig tecknar föreningens firma.

 

4 § Styrelsen ska efter räkenskapsårets utgång upprätta årsbokslut med resultat- och balansräkningar samt förslag till resultatdisposition, som läggs fram på årsstämman för fastställande.

 

5 § Årsbokslutet ska vara tillgängligt för föreningens medlemmar senast sju dagar före årsstämman.

 

8 kap. Revision

1 § Revision förrättas av revisor som granskar styrelsens förvaltning, årsbokslut och bokföringen för det gångna räkenskapsåret.

 

2 § Revisor jämte ersättare väljs av föreningsstämman för en mandatperiod som sträcker sig till nästa årsstämma.

 

3 § Revisorn ska till årsstämman avge en skriftlig och undertecknad revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Om revisorn finner att styrelsen vidtagit en åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot föreningen, ska detta anmärkas i revisionsberättelsen.

 

4 § Revisionsberättelsen ska vara tillgänglig för föreningens medlemmar senast sju dagar före årsstämman.

 

9 kap. Inspark

1 § Med inspark avses den verksamhet föreningen anordnar för att välkomna nya studenter till juristprogrammet. Styrelsen fattar alla beslut angående insparken.

 

2 § Insparkskommittén sköter på styrelsens uppdrag genomförandet av insparken. Kommittén utgörs av evenemangsansvarig samt generaler och kaptener som utses av styrelsen. Evenemangsansvarig är kommitténs ordförande.

 

Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas också på kommittén.

 

3 § Varje ordinarie medlem i föreningen är valbar till general och kapten. Föreningens ordförande får dock inte ingå i insparkskommittén.

 

4 § Insparkskommittén ansvarar inför styrelsen.

 

10 kap. Ändring och tolkning av stadgarna

1 § Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman med två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade.

 

2 § Vid tvist om tolkning av stadgarna ska frågan hänskjutas till styrelsen.

 

11 kap. Föreningens upplösning

1 § För upplösning av föreningen fordras likalydande beslut vid två föreningsstämmor, varav en årsstämma, med minst åtta veckors mellanrum.

 

2 § Vid föreningens upplösning ska eventuellt kapitalöverskott tillfalla lämpligt välgörande eller allmännyttigt ändamål, varvid föreningens syfte enligt 1 kap. 1 § ska beaktas.