Likabehandlingspolicy


FÖR JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

JF:s verksamhet ska visa respekt för alla människors lika värde. All form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är inte accepterat inom föreningens verksamhet, oavsett i vilken form diskrimineringen yttrar sig. Detta styrdokument innehåller Juridiska Föreningen i Karlstads likabehandlingspolicy, ansvarsfördelning vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samt hantering och arbetsordning av enskilda ärenden.Likabehandlingspolicy


1 § Denna likabehandlingspolicy är bindande för samtliga medlemmar i JF samt annan deltagare på JF:s evenemang.


2 § Alla inom JF:s verksamhet, såväl medlemmar som annan deltagande, ska bemöta varandra med respekt och visa hänsyn till alla människors lika värde.


3 § Ingen medlem eller annan deltagande ska utsätta annan för någon form av våld, hot eller andra former av förolämpning, trakasserier, ofredande eller sexualbrott.


4 § Ingen medlem eller annan deltagande ska utsätta annan för någon form av kränkning eller för känslor av obehag.


5 § Ingen medlem eller annan deltagande ska utsätta annan för någon form av diskriminering.


6 § Alla medlemmar samt annan deltagande ska respektera andras personliga integritet.


7 § Medlem eller annan deltagande som inte följer ovanstående förhållningsregler kan varnas eller stängas av enligt 2:9–10 föreningens stadgar.


8 § Medlemmarna eller annan deltagande bör rapportera till styrelsen om händelser som bryter mot JF:s policys.


9 § Utöver detta ska den allmänna lagstiftningen och reglering på berört område följas.Ansvarsfördelning vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling


Styrelsen

Styrelsen ska tillse att en likabehandlingspolicy samt handlingsplan finns tillgänglig. Det åligger även styrelsen att förmedla denna till alla inom föreningens verksamhet. Om eventuella fall av orättvis behandling rapporteras till styrelsen åligger det denna att göra en uppföljning. Uppföljning ska ske skyndsamt. Vid uppföljning ska Juridiska Föreningen i Karlstads värdegrund beaktas.


Annan deltagande

Samtliga som engagerar sig i JF har ett ansvar för att alla människor behandlas lika. Alla inom föreningens verksamhet ska följa likabehandlingspolicyn samt handlingsplanen efterföljs. Juridiska Föreningen i Karlstads värdegrund ska beaktas.Hantering och arbetsordning av enskilda ärenden


Den student som upplever sig vara eller ha blivit utsatt för någon form av trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling kan alltid kontakta JF:s ordförande, vice ordförande, styrelse eller via JF klaga. För verksamhet som sker inom handelshögskolans verksamhetsområde ska uppföljning och anmälan ske i enlighet med den uppförandekod som finns stadgad inom handelshögskolan och omfattar såväl lärare som studenter.


Om det förekommer enskilda fall av trakasserier såväl inom JF:s verksamhet som vid handelshögskolan är det viktigt att åtgärder vidtas. Såväl föreningen som handelshögskolan bär ansvaret att utreda ärendet. Möjligheter för anmälan gäller även utomstående personer som upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av en medlem i föreningen eller annan deltagande inom dess verksamhet.


Nedan följer en arbetsordning för hur fall av trakasserier ska hanteras av JF:

     1. Fallet kommer till någon inom föreningens kännedom.

  2. Styrelsen behandlar ärendet. Om någon har en nära relation till anmälaren eller den anmälde får denne inte delta i handläggningen.

     3. Styrelsen bjuder in anmälaren till möte med två styrelserepresentanter för att ta reda på vad som skett. För det fall anmälaren inte vill delta på mötet ska ärendet handläggas vidare ändå.

     4. Styrelsen bjuder därefter in den anmälde till möte med samma innehåll som i punkt 3. Syftet är att ta reda på den anmäldes förhållning till anklagelserna.

     5. Styrelsen överlägger därefter internt och beslutar om eventuella repressalier i enlighet med stadgarna.

     6. Styrelsen meddelar anmälaren och den anmälde om beslutet och verkställande av eventuella repressalier.

     7. Styrelsen följer upp för att kunna utföra ett förebyggande arbete så att liknande saker inte sker i framtiden.


Föreningens inspektor kan ombedjas delta vid mötena om det rör anställda vid universitetet eller om ärendet innehåller andra övriga omständigheter.
Vid frågor eller funderingar rörande innehållet i detta dokument kontaktas ordförande eller vice ordförande på ordforande@jfkarlstad.se respektive viceordforande@jfkarlstad.se.