Medlemspolicy för juridiska föreningen i Karlstad


Värdegrund 

Juridiska föreningen i Karlstads (JF) värdegrund bygger på öppenhet, kvalitet och gemenskap.  JF ska aktivt i sin verksamhet verka för att alla medlemmar känner sig inkluderade och en del  av gemenskapen. JF ska visa öppenhet för alla medlemmar och arbeta på ett välkomnande och  enkelt sätt så att alla medlemmar får möjlighet att påverka och delta. Verksamheten ska även  hålla god kvalitet och tillvarata alla medlemmars intressen. 

Det är upp till var och en av medlemmarna samt annan deltagande att följa värdegrunden.  Styrelsen har ansvar för att vidta åtgärder enligt rådande styrdokument om någon medlem bryter  mot värdegrunden. 

För medlemskap i JF krävs att man erlagt medlemsavgift vars storlek bestäms av årsstämman.  Vid ingående av medlemskap i JF åtar sig personen vissa skyldigheter att uppfylla vår  värdegrund och rådande styrdokument. Detta styrdokument innehåller Juridiska Föreningen i  Karlstads medlemspolicy. Medlemmar i JF har en skyldighet att följa denna medlemspolicy. 


Medlemspolicy 

1 § Denna medlemspolicy är bindande för samtliga medlemmar i JF. 

2 § Varje medlem i JF åtar sig att följa värdegrunden, stadgarna och övriga styrdokument som  behandlar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. 

3 § Den som är klädd i JF:s färger eller som på annat sätt representerar föreningen förväntas  agera efter JF:s stadgar och medlemspolicy. Under introduktionsverksamhetens evenemang får  föreningens byxor endast bäras av de medlemmar som slutit fadderkontrakt. 

4 § JF samlar i samband med tecknande av medlemskap in personuppgifter i enlighet med  föreningens personuppgiftspolicy. Varje medlem ska årligen bekräfta sitt medlemskap. 

5 § JF får publicera bilder på medlemmar från evenemang på sina kanaler efter lämnat samtycke  från medlemmen. Godkänner medlem inte detta behöver denne skicka sitt namn och  information till informationsansvarig@jfkarlstad.se. 

6 § Medlemmarna bör rapportera till styrelsen om händelser som bryter mot JF:s styrdokument.

7 § Medlem som inte följer vad som stadgas i detta styrdokument kan varnas eller stängas av  enligt 2:9–10 föreningens stadgar. 


Ansvarsfördelning vid brott mot medlemspolicyn 

Styrelsen 

Styrelsen ska tillse att en medlemspolicy samt handlingsplan finns tillgänglig. Det åligger även  styrelsen att förmedla denna till alla medlemmar. Om medlem inte följer detta styrdokument  bör det rapporteras till styrelsen och det åligger styrelsen att göra en uppföljning. Uppföljning  ska ske skyndsamt. Vid uppföljning ska Juridiska Föreningen i Karlstads värdegrund beaktas. 

Hantering och arbetsordning av enskilda ärenden 

Bryter medlem mot medlemspolicyn ska styrelsen göra en uppföljning. Vid behov för att  fullgöra åtgärd kontaktas medlemmen av styrelsen. 


Nedan följer en arbetsordning för hur brott mot medlemspolicyn ska hanteras av JF: 1. Fallet kommer till någon inom föreningens kännedom. 

  1. Styrelsen behandlar ärendet. Om någon har en nära relation till anmälaren eller den  anmälde får denne inte delta i handläggningen. 
  2. Styrelsen överlägger internt och vid behov kontaktar medlemmen och hör dennes  uppfattning av saken. Därefter beslutar styrelsen om eventuella påföljder i enlighet med  stadgarna. 
  3. Styrelsen meddelar medlemmen om beslutet och verkställande av eventuella påföljder. 


Vid frågor eller funderingar rörande innehållet i detta dokument kontaktas ordförande eller vice  ordförande på ordforande@jfkarlstad.se respektive viceordforande@jfkarlstad.se.